[Tính năng] Chuyển Sinh

Thứ 4 ngày 07/04/2021

Trong số các tính năng thì Chuyển sinh là một tính năng vô cùng quan trọng. Chuyển sinh giúp Kiếm Hữu gia tăng các chỉ số và lực chiến một cách rõ rệt. Chuyển sinh gồm 5 bậc, mỗi bậc người chơi phải thực hiện yêu cầu khác nhau để kích hoạt. 

1. Chuyển sinh 1: 

  • Cấp mở: Lv 150 

2. Chuyển sinh 2: 

  • Cấp mở: Lv 350 

3. Chuyển sinh 3

4. Chuyển sinh 4

5. Chuyển sinh 5

  • Cấp mở 351