[Giới thiệu ] Linh Châu

Thứ 3 ngày 04/05/2021

Hoàn thành nhiệm vụ lịch luyện sẽ mở hệ thống Linh Châu, người chơi sẽ nhận được Phàm Linh Châu 

1. Tăng bậc Linh Châu 

- Sau khi nhận sẽ là bậc 1 . Sử dụng Đá Pháp Bảo để tăng giai Linh Châu 

- Linh Châu có kỹ năng chủ động riêng và có 5 kỹ năng bị động. Đạt cấp sao nhất định sẽ mở khóa kỹ năng bị động tương ứng.

- Sử dụng nguyên liệu: Pháp linh Tham Lang, Thiên Xu, Phá Quân để tăng chỉ số Pháp bảo, các chỉ số này sẽ cộng dồn trực tiếp vào chỉ số nhân vật