[Tính năng] Tọa kỵ

Thứ 3 ngày 04/05/2021

Cấp mở: luyên Lịch 7 giai 

Hoàn thành nhiệm vụ luyện lịch 7 giai nhận tọa kỵ Bạch Long Mã 

 

- Triệu hồi tọa kỵ xong sẽ tự động chuyển sang trạng thái đang cưỡi, . Thuộc tính mỗi tọa kỵ đã được mở sẽ cộng dồn vào tổng thuộc tính nhân vật.

- Tăng bậc cho mỗi tọa kỵ bằng cách sử dụng tọa kỵ cùng loại. Tối đa tăng 5 bậc Ảo hóa cho mỗi tọa kỵ.

- Tăng bậc ảo hóa sẽ tăng chỉ số tọa kỵ. Chỉ số này cộng trực tiếp vào nhân vật

- Sau khi nâng cấp 10 giai tọa ky sẽ mở khóa chức năng trang bị tọa ky

- Mặc thêm cho tọa ky trang bị sẽ cộng thêm các thuộc tính vào chỉ số cá thuộc tính cơ sở vs cường hóa trang bị thú cưỡi